Có 1 kết quả:

quē fá

1/1

quē fá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lack
(2) to be short of
(3) lack
(4) shortage