Có 1 kết quả:

quē qín

1/1

quē qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be absent from work or school