Có 1 kết quả:

quē shǎo

1/1

quē shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lack
(2) shortage of
(3) shortfall
(4) to be short (of)
(5) to lack