Có 1 kết quả:

quē dé guǐ

1/1

quē dé guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) public nuisance
(2) a wicked, mean spirited individual