Có 1 kết quả:

quē liáng

1/1

quē liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lack food supplies