Có 1 kết quả:

qìng zhú nán shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) so many that the bamboo slats have been exhausted
(2) innumerable crimes (idiom)
(3) see also 罄筆難書|罄笔难书[qing4 bi3 nan2 shu1]