Có 1 kết quả:

qìng shēn

1/1

qìng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nudity
(2) nakedness