Có 1 kết quả:

qìng shēnr

1/1

qìng shēnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 罄身[qing4 shen1]