Có 1 kết quả:

yīng sù zhǒng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

poppy seed