Có 1 kết quả:

guàn chē

1/1

guàn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tanker truck
(2) tanker wagon