Có 1 kết quả:

guàn tou qǐ zi ㄍㄨㄢˋ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

can opener