Có 1 kết quả:

wǎng shàng guǎng bō ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) online broadcast
(2) webcast