Có 1 kết quả:

wǎng guān

1/1

wǎng guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) network router
(2) gateway (to Internet or between networks)