Có 1 kết quả:

wǎng yǒu

1/1

wǎng yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) online friend
(2) Internet user