Có 1 kết quả:

wǎng zhǐ

1/1

wǎng zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) website
(2) web address
(3) URL