Có 1 kết quả:

wǎng zhì

1/1

wǎng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blog
(2) weblog
(3) same as 博客[bo2 ke4]