Có 1 kết quả:

wǎng sháo

1/1

wǎng sháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

skimmer (kitchen utensil)