Có 1 kết quả:

wǎng gé

1/1

wǎng gé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grid
(2) mesh
(3) lattice