Có 1 kết quả:

wǎng yóu

1/1

wǎng yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) online game
(2) abbr. for 網絡遊戲|网络游戏