Có 1 kết quả:

wǎng piàn

1/1

wǎng piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mesh
(2) netting