Có 1 kết quả:

wǎng zhuàng pào mò

1/1

Từ điển Trung-Anh

reticulated foam