Có 1 kết quả:

wǎng yǐn

1/1

wǎng yǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet addiction
(2) net addiction
(3) web addiction