Có 1 kết quả:

wǎng yǎn

1/1

wǎng yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mesh
(2) net
(3) Web-Eye (Windows video program)