Có 1 kết quả:

wǎng guǎn yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) network manager
(2) network administrator