Có 1 kết quả:

wǎng xiāng

1/1

wǎng xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

net cage (fish farming)