Có 1 kết quả:

wǎng luò rì jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) blog
(2) weblog
(3) same as 博客[bo2 ke4]