Có 1 kết quả:

wǎng luò yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet language
(2) Internet slang
(3) netspeak
(4) cyberspeak