Có 1 kết quả:

wǎng dài

1/1

wǎng dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) string bag
(2) mesh bag
(3) net bag