Có 1 kết quả:

wǎng gòu

1/1

wǎng gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet shopping
(2) to purchase online