Có 1 kết quả:

wǎng jì

1/1

wǎng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet
(2) net
(3) cyber-