Có 1 kết quả:

wǎng jì xié dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet protocol
(2) IP