Có 3 kết quả:

Luóluōluó
Âm Pinyin: Luó, luō, luó
Tổng nét: 8
Bộ: wǎng 网 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ丨丨一ノフ丶
Thương Hiệt: WLNI (田中弓戈)
Unicode: U+7F57
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: la
Âm Nôm: la
Âm Quảng Đông: lo4

Tự hình 2

Dị thể 4

1/3

Luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Luo

Từ ghép 126

Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿尔法罗密欧C Luó C罗dōng Luó mǎ Dì guó 东罗马帝国Gāo Luó pèi 高罗佩gǔ Luó mǎ 古罗马Guó yǔ Luó mǎ zì 国语罗马字Huà Luó gēng 华罗庚Jī fǔ Luó sī 基辅罗斯Léi · Luó mǎ nuò 雷罗马诺Lí màn Luó hè dìng lǐ 黎曼罗赫定理Luó ān dá 罗安达Luó bā qiè fū sī jī 罗巴切夫斯基Luó Bǎo míng 罗保铭Luó bīn hàn 罗宾汉Luó bīn xùn 罗宾逊Luó bó cí 罗伯茨Luó bó sī bì ěr 罗伯斯庇尔Luó bó tè 罗伯特Luó bó tè · Bó ēn sī 罗伯特伯恩斯Luó bó tè · Fú luò sī tè 罗伯特佛洛斯特Luó bó tè · Lù yì sī · Sī dì wén sēn 罗伯特路易斯斯蒂文森Luó bù bó 罗布泊Luó bù lín kǎ 罗布林卡Luó chè sī tè 罗彻斯特Luó Chéng jiào 罗盛教Luó chéng Mù lǎo zú Zì zhì xiàn 罗城仫佬族自治县Luó chéng xiàn 罗城县Luó dé Dǎo 罗得岛Luó dé Dǎo 罗德岛Luó dé sī Dǎo 罗得斯岛Luó diàn 罗甸Luó diàn xiàn 罗甸县Luó dìng 罗定Luó dìng shì 罗定市Luó dōng 罗东Luó dōng zhèn 罗东镇Luó ěr dìng lǐ 罗尔定理Luó ěr sī · Luó yī sī 罗尔斯罗伊斯Luó fú gōng 罗浮宫Luó fú shān 罗浮山Luó gé 罗格Luó gé sī Dà xué 罗格斯大学Luó Guàn zhōng 罗贯中Luó hú 罗湖Luó hú qū 罗湖区Luó Jiā liáng 罗嘉良Luó Jiā yīng 罗家英Luó jiāng 罗江Luó jiāng xiàn 罗江县Luó jié 罗杰Luó jié ài ěr zhī 罗洁爱尔之Luó jié sī 罗杰斯Luó lán 罗兰Luó lì 罗利Luó lín 罗琳Luó lún sī 罗伦斯Luó mǎ 罗马Luó mǎ Dì guó 罗马帝国Luó mǎ fǎ 罗马法Luó mǎ Gōng jiào 罗马公教Luó mǎ jiào tíng 罗马教廷Luó mǎ lǐ ào 罗马里奥Luó mǎ ní yà 罗马尼亚Luó mǎ nuò 罗马诺Luó mǎ shū 罗马书Luó mǎ shù zì 罗马数字Luó mǎ zì mǔ 罗马字母Luó màn nuò 罗曼诺Luó màn yǔ zú 罗曼语族Luó Mào dēng 罗懋登Luó méng nuò suǒ fū 罗蒙诺索夫Luó mì ōu 罗密欧Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè 罗密欧与朱丽叶Luó mó nuò suǒ fū 罗摩诺索夫Luó mó nuò suǒ fū shān jǐ 罗摩诺索夫山脊Luó mó yǎn nà 罗摩衍那Luó mǔ rén 罗姆人Luó nà 罗纳Luó nà ěr duō 罗纳尔多Luó nà Hé 罗纳河Luó nè Hé 罗讷河Luó pán zuò 罗盘座Luó píng 罗平Luó píng xiàn 罗平县Luó qiē sī tè 罗切斯特Luó Róng huán 罗荣桓Luó sāi tǎ Shí bēi 罗塞塔石碑Luó shā 罗莎Luó shān 罗姗Luó shān 罗山Luó shān xiàn 罗山县Luó shēng mén 罗生门Luó shì 罗氏Luó Shì chāng 罗世昌Luó shì jǐ hé 罗式几何Luó shì jǐ hé 罗氏几何Luó shì xiàn quān 罗氏线圈Luó shuǐ 罗水Luó sī 罗斯Luó sī fú 罗斯福Luó sī niè fū 罗斯涅夫Luó sī tuō fū 罗斯托夫Luó sī tuō kè 罗斯托克Luó sù 罗素Luó suō 罗梭Luó suǒ 罗索Luó tián 罗田Luó tián xiàn 罗田县Luó tuō lǔ wǎ 罗托鲁瓦Luó wén 罗文Luó xiāo Shān 罗霄山Luó Yī xiù 罗一秀Luó yǔ 罗语Luó yuán 罗源Luó yuán xiàn 罗源县Luó Zhì xiáng 罗志祥Luó zhuāng 罗庄Luó zhuāng qū 罗庄区Luó zī 罗兹Mǎ tuō gé Luó suǒ 马托格罗索Mǐ tè · Luó mǔ ní 米特罗姆尼Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 前郭尔罗斯蒙古族自治县Shén shèng Luó mǎ Dì guó 神圣罗马帝国Tāng mǔ · Luó bīn sī 汤姆罗宾斯Tí mǔ · Luó bīn sī 提姆罗宾斯tiáo tiáo dà lù tōng Luó mǎ 条条大路通罗马

luó

giản thể

Từ điển phổ thông

1. vải lụa
2. cái lưới
3. bày biện

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 羅.

Từ điển Thiều Chửu

Như 羅

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lưới (bắt cá, chim): 天羅地網 Lưới trời bao phủ;
② Giăng lưới bắt, quây lưới bắt (chim): 門可羅雀Có thể dăng lưới bắt sẻ ngay trước cửa, cảnh tượng hiu quạnh;
③ Sưu tập: 羅致 Chiêu mộ; 網羅 Gom góp; 搜羅 Thu nhặt, sưu tập;
④ Trưng bày, bày ra: 羅列 Bày ra; 星羅棋布 Bủa dăng khắp nơi, chằng chịt;
⑤ Giần, rây: 銅絲羅 Giần dây thép; 絹羅 Rây tơ; 把麵再羅一過兒 Đem bột rây qua một lượt;
⑥ Là, the (hàng dệt bằng tơ lụa): 羅衣 Áo lụa; 羅扇 Quạt the; 綾羅綢緞 The lụa lượt là;
⑦ (loại) Mười hai tá, mười hai lố (= 114 cái) (Gross);
⑧ [Luó] (Họ) La. Xem 囉 [luo], [luo].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 羅

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ 羅.

Từ điển Trung-Anh

(1) gauze
(2) to collect
(3) to gather
(4) to catch
(5) to sift

Từ ghép 283

Ā bō luó 阿波罗Ā bō luó jì huà 阿波罗计划Ā fú jiā dé luó 阿伏伽德罗Ā fú jiā dé luó cháng shù 阿伏伽德罗常数Ā fú luó dí tè 阿芙罗狄忒ā luó hàn 阿罗汉Ā luó yuē 阿罗约Ā xiū luó 阿修罗Āī ào luó sī 埃奥罗斯Āī bù luó 埃布罗Āī bù luó Hé 埃布罗河Āī sī kù luó sī 埃斯库罗斯ǎi jiǎo luó sǎn 矮脚罗伞Àì xīn Jué luó 爱新觉罗Àò sāi luó 奥塞罗Àò sài luó 奥赛罗bā luó kè 巴罗克Bā luó zuǒ 巴罗佐Bā sài luó nà 巴塞罗那Bái é luó sī 白俄罗斯Bái é luó sī rén 白俄罗斯人Bān jiā luó ěr 班加罗尔bāo luó 包罗bāo luó wàn xiàng 包罗万象Bǎo luó 保罗Bào luó dīng 鲍罗丁Bào luó tíng 鲍罗廷Běi Kǎ luó lái nà 北卡罗来纳Běi Kǎ luó lái nà zhōu 北卡罗来纳州bèi duō luó shù 贝多罗树Bǐ dé luó wéi qí 彼得罗维奇bō lái luó 波莱罗Bō luó 波罗Bō luó dì Hǎi 波罗的海bō luó mì 波罗蜜bō rě bō luó mì 般若波罗密bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般若波罗密多心经Bó luó 博罗Bó luó bēn ní sā 伯罗奔尼撒Bó luó xiàn 博罗县Bù fǎ luó 布法罗Dá luó pí tú 达罗毗荼Dé lā kè luó wǎ 德拉克罗瓦dié luó hàn 叠罗汉Dù bù luó fū ní kè 杜布罗夫尼克Duō nǎ tài luó 多那太罗é luó sī 俄罗斯É luó sī Dì guó 俄罗斯帝国É luó sī Fāng kuài 俄罗斯方块É luó sī Lián bāng 俄罗斯联邦É luó sī lún pán 俄罗斯轮盘É luó sī rén 俄罗斯人É luó sī zú 俄罗斯族Fǎ luó Qún dǎo 法罗群岛Fèi jiā luó bào 费加罗报fó luó lǐ dá 佛罗里达Fó luó lǐ dá zhōu 佛罗里达州Fó luó lún sà 佛罗伦萨Fó luó lún sī 佛罗伦斯Fú luó cí wǎ fū 弗罗茨瓦夫Fú luó lǐ dá 佛罗里达Fú luó lǐ dá 弗罗里达Fú luó lǐ dá zhōu 弗罗里达州Fú luó xī luò fū 伏罗希洛夫gē luó fāng 哥罗芳Gē luó xī 歌罗西Gē luó xī shū 歌罗西书Gé luó níng gēn 格罗宁根Gé luó zī ní 格罗兹尼Guā dé luó pǔ 瓜德罗普Hā bā luó fū sī kè 哈巴罗夫斯克Hā bó luó nèi 哈博罗内hā luó 哈罗Hā luó dé 哈罗德Jiā luó huà 伽罗华Jiā luó huà lǐ lùn 伽罗华理论Jiā luó lín Qún dǎo 加罗林群岛Jiā luó wǎ lǐ lùn 伽罗瓦理论Jiā luó wà 伽罗瓦Jiā tài luó ní yà 加泰罗尼亚Jiān tuó luó 犍陀罗Jiū mó luó shí 鸠摩罗什Kǎ luó lì nà 卡罗利纳Kǎ sī tè luó 卡斯特罗Kāi luó 开罗Kāi luó Dà xué 开罗大学kē luó bǎn 珂罗版Kē luó ēn bìng 科罗恩病Kē luó lā duō 科罗拉多Kē luó lā duō dà xiá gǔ 科罗拉多大峡谷Kē luó lā duō zhōu 科罗拉多州Kē luó nà 科罗娜Kē luó nà 科罗纳Kē mó luó 科摩罗Kè luó āi xī yà 克罗埃西亚Kè luó dì yà 克罗地亚Kè luó dì yà Gòng hé guó 克罗地亚共和国Kè luó dì yà yǔ 克罗地亚语Kè luó nuò sī 克罗诺斯Lā fū luó fū 拉夫罗夫luó bài 罗拜luó bù 罗布luó bù má 罗布麻luó chà 罗刹luó chéng 罗城luó duàn 罗缎luó guō 罗锅luó guōr 罗锅儿luó guōr qiáo 罗锅儿桥luó hàn 罗汉luó hàn bìng 罗汉病luó hàn dòu 罗汉豆luó hàn dù 罗汉肚luó hàn guǒ 罗汉果luó hàn quán 罗汉拳luó hàn yú 罗汉鱼luó hóu 罗喉luó hóu 罗睺luó jīng 罗经luó jué 罗掘luó kǒu 罗口luó lā 罗拉luó lè 罗勒luó liè 罗列luó lǚ jì cún 罗缕纪存luó mǎ huà 罗马化luó mǎ zì 罗马字luó màn dì kè 罗曼蒂克luó màn shǐ 罗曼使luó màn shǐ 罗曼史luó màn sī 罗曼司luó pán 罗盘luó pán dù 罗盘度luó quān 罗圈luó quān jià 罗圈架luó quān tuǐ 罗圈腿luó quānr 罗圈儿luó quānr yī 罗圈儿揖luó què jué shǔ 罗雀掘鼠luó sòng tāng 罗宋汤luó wǎng 罗网luó wén 罗纹luó wén yā 罗纹鸭luó yù 罗预luó zào 罗唣luó zào 罗皂luó zhī 罗织luó zhì 罗致Mǎ kě Bō luó 马可波罗Mǎ zhū luó 马朱罗màn tú luó 曼荼罗màn tuó luó 曼陀罗Mào nà luó yà 冒纳罗亚mén kě luó què 门可罗雀Mén luó 门罗mén tíng lěng luò , mén kān luó què 门庭冷落,门堪罗雀Méng dì Kǎ luó 蒙地卡罗Méng luó wéi yà 蒙罗维亚Méng tè Kǎ luó fāng fǎ 蒙特卡罗方法Méng tè nèi gē luó 蒙特内哥罗méng tuō luó lā 蒙托罗拉Mèng luó yuán 梦罗园mí zōng luó hàn quán 迷踪罗汉拳Mǐ hā yī ěr · Pǔ luó huò luó fū 米哈伊尔普罗霍罗夫Mǐ kāi lán jī luó 米开兰基罗Mǐ kāi lǎng jī luó 米开朗基罗Mǐ luó 米罗Mì kè luó ní xī yà 密克罗尼西亚mì luó 汨罗Mì luó jiāng 汨罗江Mì luó shì 汨罗市Mó hē pó luó duō 摩诃婆罗多Mó hēng zuǒ · dá luó 摩亨佐达罗mó hóu luó jiā 摩睺罗伽Mó tuō luó lā 摩托罗垃Mó tuō luó lā 摩托罗拉Mò luó ní 莫罗尼Nán Kǎ luó lái nà 南卡罗来纳Nán Kǎ luó lái nà zhōu 南卡罗来纳州Nèi luó bì 内罗毕ní gé luó 尼格罗Ní luó 尼罗Ní luó Hé 尼罗河Nuò fū gē luó dé 诺夫哥罗德Nuò jǔ luó 诺矩罗Ōū luó bā 欧罗巴Ōū luó bā Zhōu 欧罗巴洲Píng luó 平罗Píng luó xiàn 平罗县Pó luó fú tú 婆罗浮屠Pó luó mén 婆罗门pó luó mén jiào 婆罗门教Pó luó zhōu 婆罗洲pǔ luó 普罗pǔ luó dà zhòng 普罗大众Pǔ luó dí 普罗迪Pǔ luó fū dí fū 普罗夫迪夫Pǔ luó kē fēi fū 普罗科菲夫pǔ luó liè tǎ lì yà 普罗列塔利亚Pǔ luó tí nuò 普罗提诺Pǔ luó wàng sī 普罗旺斯Pǔ luó wàng sī yǔ 普罗旺斯语Pǔ luó wéi dēng sī 普罗维登斯Pǔ luó zhā kè 普罗扎克Qǐ lì mǎ zhā luó shān 乞力马扎罗山qǐ luó 绮罗Qiáo zhì · Suǒ luó sī 乔治索罗斯Quán luó běi dào 全罗北道Quán luó dào 全罗道Quán luó nán dào 全罗南道Sā luó mǎn 撒罗满Sà bā dé luó 萨巴德罗Sà hǎ luó fū 萨哈罗夫Sà hǎ luó fū jiǎng 萨哈罗夫奖Sà hǎ luó fū Rén quán jiǎng 萨哈罗夫人权奖Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞尔维亚克罗地亚语sān sè zǐ luó lán 三色紫罗兰Sǎo luó 扫罗sēn luó 森罗Sēn luó bǎo diàn 森罗宝殿Sēn luó diàn 森罗殿Sēng jiā luó yǔ 僧加罗语Shèng bǎo luó 圣保罗shī luó 尸罗Shī luó dé 施罗德shōu luó 收罗Sī pèi luó 斯佩罗sōu luó 搜罗Suǒ luó bā bó 所罗巴伯Suǒ luó mén 所罗门Suǒ luó mén 索罗门Suǒ luó mén Qún dǎo 所罗门群岛Suǒ luó sī 索罗斯Suǒ luó yà sī dé 琐罗亚斯德Suǒ luó yà sī dé jiào 琐罗亚斯德教Suǒ luó yà sī tè 琐罗亚斯特tǎ luó 塔罗tǎ luó kǎ 塔罗卡Tài luó 泰罗Tāng jiā lǐ luó 汤加里罗Tè luó duō sī 特罗多斯tiān fù luó 天妇罗tiān luó dì wǎng 天罗地网tiě sā luó ní jiā 帖撒罗尼迦Tiě sā luó ní jiā hòu shū 帖撒罗尼迦后书Tiě sā luó ní jiā qián shū 帖撒罗尼迦前书tǒng yī Xīn luó 统一新罗Tǔ huǒ luó rén 吐火罗人Tuō luó sī shān 托罗斯山tuó luó ní 陀罗尼Wàn wéi Tiān luó Dì wǎng 万维天罗地网wǎng luó 网罗Wéi luó nà 维罗纳Wò luó niè rì 沃罗涅日Xī luó dǐ 希罗底Xī sāi luó 西塞罗Xī sī luó Jī chǎng 希斯罗机场xiān luó 暹罗Xiān luó yǔ 暹罗语Xīn luó 新罗Xīn luó qū 新罗区Xīn luó Wáng cháo 新罗王朝xīng luó qí bù 星罗棋布xiū luó 修罗yǎ luó yú 雅罗鱼Yà luó Hào 亚罗号Yà luó Hào Shì jiàn 亚罗号事件Yà luó shì dǎ 亚罗士打Yà mù sū kè luó 亚穆苏克罗Yán luó 阎罗Yán luó Wáng 阎罗王Yīn tuó luó 因陀罗Yuē hàn Bǎo luó 约翰保罗Zā gé luó sī 扎格罗斯Zā gé luó sī shān mài 扎格罗斯山脉Zhí bù luó tuó 直布罗陀Zhí bù luó tuó Hǎi xiá 直布罗陀海峡Zhū luó 侏罗Zhū luó jì 侏罗纪zǐ luó lán 紫罗兰zǐ luó lán sè 紫罗兰色zì tóu luó wǎng 自投罗网Zuǒ luó 佐罗