Có 1 kết quả:

Luó bó tè · Lù yì sī · Sī dì wén sēn ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ ㄙ ㄉㄧˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Robert Louis Stevenson (novelist), author of Treasure Island 金銀島|金银岛[Jin1 yin2 Dao3]