Có 1 kết quả:

Luó chéng Mù lǎo zú Zì zhì xiàn ㄌㄨㄛˊ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ ㄌㄠˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luocheng Mulao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi