Có 1 kết quả:

Luó ěr dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rolle's theorem (in calculus)