Có 1 kết quả:

luó bù

1/1

luó bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to display
(2) to spread out
(3) to distribute
(4) old spelling of 盧布|卢布[lu2 bu4], ruble