Có 1 kết quả:

Luó bù bó

1/1

Luó bù bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lop Nor, salt lake and nuclear testing site in Xinjiang