Có 1 kết quả:

Luó fú gōng

1/1

Luó fú gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Le Louvre, Paris Museum
(2) more common simp. form 盧浮宮|卢浮宫