Có 1 kết quả:

Luó mǎ jiào tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Church (as Royal Court)
(2) the Holy See
(3) the Vatican