Có 1 kết quả:

fá qián

1/1

fá qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fine