Có 1 kết quả:

fá qián ㄈㄚˊ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fine