Có 1 kết quả:

zhào zi

1/1

zhào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cover
(2) casing