Có 1 kết quả:

zhào yī

1/1

zhào yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overalls
(2) CL:件[jian4]