Có 1 kết quả:

zhào mén

1/1

zhào mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Achilles' heel
(2) chink in the armor