Có 1 kết quả:

zuì niè

1/1

zuì niè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sin
(2) crime
(3) wrongdoing