Có 1 kết quả:

zhì zhī bù wèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pass by without showing interest (idiom)