Có 1 kết quả:

zhì zhī nǎo hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to banish from one's thoughts
(2) to ignore
(3) to take no notice