Có 1 kết quả:

zhì bàn

1/1

zhì bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to purchase
(2) to buy