Có 1 kết quả:

zhì shēn shì wài

1/1

zhì shēn shì wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to get involved
(2) to stay out of it