Có 1 kết quả:

zhì dǐng

1/1

zhì dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sticky (an Internet forum thread etc)