Có 1 kết quả:

fá fèng

1/1

fá fèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to forfeit one's salary